Koło Zakładowe SIMP przy Fabryce Obrabiarek do Drewna

Z żałobnej karty

    W dniu 19 października 2012 roku zmarł Kolega Lech MIASTOWSKI. Urodził się 16 listopada 1931 roku w Piastowie k/Warszawy. Posiadał tytuł inżyniera mechanika. Studia ukończył na Politechnice Gdańskiej w 1955 roku.
Pracę rozpoczął jako technolog w Fabryce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy. Firmie tej poświęcił całe swoje życie zawodowe, zajmując kolejno następujące stanowiska: technolog, kierownik sekcji technologicznej (1955-1960), główny technolog (1960-1967), główny konstruktor (1967-1992), specjalista ds. marketingu (1992-1994) po przejściu na emeryturę. Największe sukcesy zawodowe osiągnął na stanowisku głównego konstruktora.
Poza pracą zawodową jego pasją była turystyka zagraniczna, filmowanie i majsterkowanie.   Zajmował się również techniczno-zawodową działalnością publicystyczną. Swoimi opracowaniami w tym zakresie bardzo chętnie dzielił się na zebraniach z członkami swojego Koła i innych Kół SIMP.
Do SIMP wstąpił w 1956 roku. Od tego czasu przez cały okres należał do Koła Zakładowego SIMP przy Fabryce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy. W latach 1956-1975  był szeregowym członkiem  Koła, a od roku 1975 jego przewodniczącym. W 1965 roku został rzeczoznawcą SIMP, a w 1989 uzyskał specjalizację zawodową NOT I stopnia. W ramach swej działalności publicystycznej opracował dla Zarządu Głównego SIMP „Prognozę rozwoju maszyn i urządzeń dla przemysły drzewnego i meblarskiego”.
Za swoje zasługi zawodowe i społeczne otrzymał następujące odznaczenia i nagrody: Srebrny Krzyż Zasługi (1964), Złoty Krzyż Zasługi (1975), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983), Odznaka „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego” (1978), Odznaka „Zasłużony Pracownik FOD” (1978), Srebrna Honorowa Odznaka SIMP (1976), Złota Honorowa Odznaka SIMP (1986), Złota Honorowa Odznaka NOT (1993), Odznaka im. Henryka Mierzejewskiego (2004), Dyplom i Medal 60-lecia Oddziału SIMP w Bydgoszczy (2006), wojewódzkie Nagrody NOT (1973, 1979, 1984, 1987), tytuł Mistrza Techniki  woj. Bydgoskiego (1984).
Pogrzeb, wśród licznie zebranych osób, odbył się w dniu 24 października 2012 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy.
Rodzinie Zmarłego Kolegi serdeczne wyrazy współczucia składa Zarząd Oddziału SIMP i Koło Zakładowe SIMP przy FOD.

Sekretarz Koła SIMP przy FOD Bydgoszcz
Stanisław Spibida

60 LAT KOŁA ZAKŁADOWEGO SIMP

przy FABRYCE OBRABIAREK DO DREWNA w BYDGOSZCZY (1947 – 2007)

    W końcu 1946 roku, z inicjatywy małej garstki entuzjastów techniki, rozpoczęto organizacyjną działalność przygotowawczą do założenia Koła Zakładowego SIMP przy Fabryce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy. Powołanie Koła nastąpiło 24 listopada 1947 roku na Walnym Zgromadzeniu Oddziału i tę datę przyjmuje się za początek istnienia Koła Zakładowego przy FOD. Okres 60 – letniej działalności Koła, w dużym stopniu stanowił odzwierciedlenie sytuacji w kraju i zakładzie. Jak już wspomniano działalność tę zapoczątkowała garstka entuzjastów do których należeli koledzy: Józef Czermak, Tadeusz Fabiszak, Zbigniew Fiołka, Jan Gackowski, Aleksy Gonia, Jan Maniewski, Wilhelm Kamiński, Leon Maniewski i Jerzy Snarski. Wszyscy oni to byli długoletni pracownicy FOD i oczywiście aktywni członkowie SIMP.
W początkowym okresie działalność Koła, liczebnie skromnego, koncentrowała się głównie na współdziałaniu z Oddziałem Wojewódzkim SIMP, poprzez desygnowanie swych członków do jego władz, gdzie tworzyli podwaliny naszego Stowarzyszenia w województwie. W miarę upływu czasu Koło rozszerzało zakres swojej działalności ,powiększało swoje szeregi oraz swój społeczny dorobek. Dzisiaj podsumowując 60 – lecie działalności, trudno wyrazić ten dorobek w liczbach, gdyż mogą one ilustrować pewne jego wycinki. Podstawowe osiągnięcia Koła mieszczą się bowiem w kategoriach niewymiernych liczbowo, a przejawiały się one przede wszystkim w:

 • kształtowaniu aktywnej postawy kadry technicznej,
 • stwarzaniu klimatu do twórczej pracy inżynierów i techników,
 • doskonaleniu kryteriów oceny ich działalności oraz poprawy warunków ich pracy.

    Bogata w swych formach działalność Koła zawsze spotykała się z dużym zrozumieniem i uznaniem kolejnych  kierownictw Fabryki i prowadzona była przy ścisłej współpracy z prężnie działającym ówcześnie przez wiele lat Klubem Techniki i Racjonalizacji, koncentrując się przede wszystkim na:

 • pełnieniu roli konsultanta i opiniodawcy wielu problemów nurtujących zakład, a między innymi programów i planów jego rozwoju,
 • czynnym udziale w rozwoju technicznym i organizacyjnym przedsiębiorstwa oraz międzynarodowej współpracy techniczno – gospodarczej,
 • sprawowaniu opieki nad Klubem Techniki i Racjonalizacji, stażystami i biblioteką techniczną,
 • inicjowaniu i czynnym udziale w szkoleniu pracowników przedsiębiorstwa oraz użytkowników wyprodukowanych przez zakład obrabiarek i urządzeń, w kraju i zagranicą,
 • organizowaniu, tematycznie związanych z problematyką zakładową: odczytów, konferencji, narad, filmów, wycieczek technicznych, konkursów, wystaw itp.
 • udziale w pracach samorządu zakładowego,
 • organizowaniu opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej,
 • rozwijaniu życia towarzyskiego oraz podnoszeniu kultury i etyki zawodowej swoich członków.

    Przedstawione powyżej, w zarysie osiągnięcia Koła mogły być uzyskane dzięki zaangażowaniu i społecznemu oddaniu pracy stowarzyszeniowej koleżanek i kolegów z kolejnych zarządów minionych i obecnej kadencji przy czynnym poparciu członków Koła .Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego ograniczę się tylko do przewodniczących Zarządu Koła. Pierwszym był kol. Zbigniew Fiołka, a następni w kolejności to: Aleksy Gonia, Jan Skorzewski, Jan Gackowski, Michał Chudoba, Mieczysław Onacki, Edmund Szymanowski, Zenon Stasiński, Kazimierz Przybylski, Czesław Wieczorek, Józef Zawadzki oraz obecny Prezes Lech Miastowski pełniący tę funkcję od ponad 30 lat. Obecny skład Zarządu, działający od 14 marca 2006roku, to: kol. Małgorzata Tubisz, Aleksander Granatowicz, Stanisław Spibida, Edward Rassmus, Czesław Smykowski i Piotr Zieliński. Przy czym należy zaznaczyć, że koledzy Edward Rassmus i Czesław Smykowski są w Zarządzie od kilku kadencji, a działalność Sekretarza kol. Stanisława Spibidy ginie w mroku historii.
Podkreślić należy, że w każdej kadencji w składzie Zarządu Oddziału SIMP i jego organów byli i są członkowie naszego Koła. Obecnie są to kol. Piotr Zieliński i kol. Stanisław Nowicki, który od wielu lat jest Dyrektorem Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP – agendy zasilającej budżet Zarządu Oddziału. Największe osiągnięcia i sukcesy Koła, których apogeum nastąpiło w latach 70 – tych, były doceniane przez władze Stowarzyszenia. I tak: Koło decyzją Zarządu  Oddziału w latach 1972 i 1975 zdobyło na własność „Proporzec” za zajęcie I miejsca dla najlepszego Koła w województwie. Należy podkreślić, że tych kół w 1975 roku było 67, a kryteria konkursowe, dla zdobycia „Proporca” na własność, wymagały zajmowania I miejsca przez kolejne 3 lata. Jednak najbardziej cenione wyróżnienie to: Honorowa Odznaka SIMP nadana Kołu przez Zarząd Główny SIMP w 1975 roku.
Z dużym naciskiem należy zaakcentować ścisłą i wieloletnią współpracę Koła Zakładowego oraz naszego przedsiębiorstwa z ówczesną WSI  i późniejszą Akademią Techniczno – Rolniczą w Bydgoszczy. Byliśmy przy jej narodzinach w dniu 17 września 1951 roku, a wcześniej orędownikami jej utworzenia. Zresztą ta, dzisiaj 56 – letnia dostojna Alma Mater, odpłaciła i odpłaca to nam sowicie. Doliczyliśmy się ponad 30 pracowników FOD, którzy uzyskali dyplom tej Uczelni. W latach 1957, 1969 i 1978 wspólnie z tą uczelnią i Sekcją Obrabiarek i Narzędzi SIMP organizowaliśmy konferencje naukowo – techniczne o zasięgu ogólnopolskim. Należy wspomnieć również o kilku pracach naukowo – badawczych prowadzonych przez Uczelnię dla FOD i licznych referatach wygłaszanych przez pracowników naukowych Uczelni na zebraniach Koła Zakładowego.
Z tego 60 – letniego okresu działalności Koła Zakładowego SIMP przy FOD należy wyróżnić za szczególną aktywność następujących kolegów, którzy tworzyli ten obraz historii Koła i są z nami dzisiaj, jak i tych którzy odeszli od nas na zawsze. Są to: Zbigniew Fiołka (ś.p.), Aleksy Gonia (ś.p.), Tadeusz Fabiszak(ś.p.), Wilhelm Kamiński(ś.p.), Leon Maniewski((ś.p.), Zdzisław Kokoszewski(ś,p,) Stanisław Nowicki, Mieczysław Onacki, Józef Zawadzki, Stanisław Spibida, Eligiusz Połom,  Henryk Stecker, Czesław Smykowski, Tadeusz Dworznik, Jerzy Draim, Edward Rassmus, Zbigniew Pokorski , Zygmunt Wróblewski i Lech Miastowski.
Do najstarszych obecnie stażem członków Koła należą koledzy: Zygmunt Wróblewski – 56 lat i 4 miesiące członkowstwa, Jerzy Draim, Stanisław Nowicki i Tadeusz Dworznik – ponad 55lat Reszta to „młodzież”, poniżej 55 lat stażu.
Nie sposób wyliczyć wyróżnień i nagród jakie otrzymali członkowie Koła w ciągu 60 lat działalności, dlatego ograniczę się do okresu dwóch ostatnich kadencji: Medal Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymał kol. Stanisław Nowicki; Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy – kol.Zbigniew Fiołka; Odznakę im.Henryka Mierzejewskiego koledzy Stanisław Nowicki i Lech Miastowski; Złote i Srebrne Honorowe Odznaki SIMP – 22 członków Koła: Medal 60 – lecia Oddzału SIMP w Bydgoszczy – 2 członków Koła oraz Fabryka Obrabiarek do Drewna za wieloletnią owocną współpracę i nieustanne wsparcie we wszelkich działaniach przyczyniających się do rozwoju stowarzyszenia w naszym regionie.
Osiągnięcia 60 – letniej działalności Koła na pewno zostaną właściwie docenione, a grono odznaczonych i wyróżnionych członków powiększy się na uroczystym zebraniu z okazji tego Jubileuszu które odbędzie się w drugiej połowie grudnia b.r.
Z tej okazji w imieniu Zarządu Koła składam serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom byłym i obecnym członkom Koła, osobom, organizacjom i instytucjom, które wspierały i motywowały naszą działalność w ciągu tych 60 lat. Szczególne podziękowania kieruję do Zarządu Oddziału SIMP w Bydgoszczy a przede wszystkim do kolejnych dyrekcji FOD w ostatnich latach na czele z kol. Kazimierzem Wojakiem, kol. Andrzejem Jeziorskim oraz obecnym Prezesem kol. Aleksandrem Granatowiczem, dzięki którym działalność Kola może odbywać się przy Fabryce Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy.

Bydgoszcz, listopad 2007r.

Prezes Koła Zakładowego przy FOD
Lech MIASTOWSKI